Loading...

Condicions d'us i funcionament de la Targeta Gaudim Reus

PRIMER: DEFINICIÓ

1.1 Targeta Gaudim Reus : És un sistema personal i intransferible que ofereix als seus titulars la possibilitat d’obtenir i acumular euros virtuals per cada compra en els comerços adherits a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS (l’ens gestor format per les associacions de comerciants d’UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS).

1.2 Euros virtuals: És el concepte o valor equivalent en euros que assignen individualment els comerciants adherits a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS per recompensar la fidelitat dels seus clients quan compren al seu establiment.

1.3 Titulars: Les persones físiques majors de 16 anys que no tinguin limitada la seva capacitat d’obrar i menors prèvia autorització dels seus pares o tutors, una vegada:
A) S’hagin registrat mitjançant el formulari de paper o a través dels formularis on-line vinculats a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS o a www.gaudimreus.cat.
B) Hagin llegit i acceptat aquestes condicions generals d’ús i funcionament.
C) Hagin omplert i signat el formulari de la Targeta Gaudim Reus .

Els comerciants i UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS es reserven el dret a demanar l'acreditació dels representants del menor. Els representants dels menors són els únics responsables del correcte ús de la Targeta Gaudim Reus  juntament amb el menor i han de gestionar l'ús de la mateixa, eximint als comerciants i UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS de qualsevol responsabilitat derivada de la possible mala gestió que en poguessin fer els menors.

SEGONA: ÀMBIT i DURADA D'ÚS

La targeta Targeta Gaudim Reus  es podrà obtenir en tots els establiments adherits a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS o en tots els espais temporals o permanents que l’ UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS posi a disposició.

La targeta es mantindrà en vigor de manera indefinida fins que el titular decideixi donar-se de baixa de la mateixa, mitjançant la sol·licitud per escrit a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS amb còpia del DNI o document identificatiu oficial vàlid. En el cas que UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS decideixi la finalització general del sistema de fidelització o un comerç adherit tanqués de forma permanent el seu establiment o es donés de baixa del sistema, UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS no es farà responsable dels euros virtuals obtinguts i no utilitzats pels titulars de Targeta Gaudim Reus . UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS i/o els comerços adherits hauran de comunicar aquests canvis als seus clients titulars amb un temps d’antelació que haurà de ser com a mínim de tres (3) mesos, durant els quals podran bescanviar els euros virtuals obtinguts fins a la data de comunicació. Una vegada transcorregut aquest període, UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS cancel·larà qualsevol euro virtual no consumit sense que se’l pugui fer responsable de cap tipus de queixa o reclamació.

TERCERA: OPERATIVA

3.1. Sol·licitud Targeta Gaudim Reus : Emplenar degudament el formulari de sol·licitud, signar-lo i enviar o entregar-lo al personal autoritzat de l’establiment adherit o d’UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS .

Els formularis estaran a disposició dels clients que ho desitgin als establiments adherits, a la seu d’UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS (Carrer Boule, 2 Reus) o a altres espais que es puguin designar com a punts d’informació, així com en qualsevol format on-line vinculat a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS a través de www.gaudimreus.cat.

Un cop validat el formulari, s’informarà sobre els tràmits per l’entrega de la targeta, que es podrà fer al mateix moment o dins un termini màxim de 10 dies a l’establiment adherit on es va dipositar la sol·licitud o a la seu d’UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS , a C/ Boule, 2, 43201 Reus (Tarragona).

Totes les dades proporcionades pel client seran tractades amb la màxima cura segons la política de privadesa indicada en l’apartat cinquè. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, mitjançant un correu electrònic a info@gaudimreus.cat, per correu convencional a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS  o a través de qualsevol dels establiments adherits. En tot moment UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS  i els comerciants adherits donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.

3.2. Ús: La utilització per primera vegada de la Targeta Gaudim Reus  en qualsevol comerç adherit implica l'acceptació complerta i sense objecció d'aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

La Targeta Gaudim Reus  és d’ús personal i intransferible pel seu titular, per la qual cosa identifica al client amb el seu nom i cognoms i les dades contingudes en el xip electrònic com a sistema segur d'emmagatzematge d'informació interactiu sobre identitat i els euros virtuals acumulats. El titular i en el seu cas també els representants dels menors, són els únics responsables del correcte ús de la Targeta Gaudim Reus.

En cas de pèrdua, sostracció o deteriorament de la Targeta Gaudim Reus , el client ha de comunicar-ho per escrit a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS o a qualsevol dels establiments adherits, adjuntant còpia DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta de la targeta. Així mateix, UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS i els comerciants adherits no es responsabilitzen de l'ús indegut o fraudulent que es faci de la targeta abans de rebre la notificació per part del seu titular. El titular conservarà els euros virtuals acumulats fins a la data de comunicació.

En el suposat ús fraudulent de la Targeta Gaudim Reus  i/o contrari a les presents condicions generals, UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS es reserva el dret de l’anul·lació de la mateixa i pèrdua automàtica dels euros virtuals acumulats cancel·lant o limitant l’ús de la mateixa al titular.

En qualsevol moment durant la vigència i ús de la Targeta Gaudim Reus  els comerciants adherits i UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS podran sol·licitar la presentació del DNI o document identificatiu oficial vàlid a l’usuari de la mateixa com a mesura de control i/o validació de la seva titularitat.

3.3. Obtenció d’euros virtuals: El titular de la Targeta Gaudim Reus  obtindrà euros virtuals cada vegada que faciliti la targeta en la compra de productes i/o serveis en els comerços adherits a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS .
Els euros virtuals que s’acumulin per cada compra seran determinats per cada un dels comerços adherits, els quals ho comunicaran als titulars en el moment de la compra o per qualsevol altre mitjà de comunicació que es determini per ells o per UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS , sense que el titular pugui formular cap objecció o reclamació al respecte.

UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS també podrà realitzar directament promocions especials als titulars de la Targeta Gaudim Reus  per fomentar la seva utilització. Aquestes seran comunicades amb antelació prèvia a través de qualsevol dels mitjans que es considerin adients.

Els titulars de la Targeta Gaudim Reus  podran obtenir informació general dels seus euros virtuals acumulats en cada comerç a través de la web www.gaudimreus.cat, inserint el DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzats en l’alta de la targeta i una contrasenya que serà facilitada per UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS ; o bé sol·licitant-ho directament als comerços corresponents.

En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent.

UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS no es fa responsable de l’assignació dels euros virtuals que decideixi cada comerç.

3.4. Canvi d’euros virtuals: Els euros virtuals acumulats en cada un dels comerços adherits podran ser bescanviats per futures compres als mateixos establiments on s’han obtingut i assignat. Aquests valors d’euros virtuals podran ser utilitzats pel pagament íntegre d’una compra o bé pel pagament d’una part d’aquesta, abonant la diferència en diners en efectiu o mitjançant qualsevol altre tipus de pagament acceptat pel comerç.

Els euros virtuals en cap cas es podran bescanviar per diners en efectiu.

Els productes adquirits amb la Targeta Gaudim Reus  estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol altre producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

3.5. Targetes regal: La Targeta regal ofereix als seus portadors la possibilitat de bescanviar els € virtuals carregats en el saldo de la targeta per productes o serveis en els comerços adherits a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS . El saldo de la Targeta regal serà determinat pel client que la sol·liciti, que abonarà l’import equivalent en efectiu o en qualsevol forma de pagament admesa en el comerç adherit o per UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS .

El saldo de la Targeta regal podrà consumir-se, en la seva totalitat o parcialment, per compres als comerços adherits; però en cap cas podrà ser bescanviat per diners en efectiu.

Qualsevol client podrà obtenir la Targeta regal als establiments adherits al sistema de fidelització o a través d’UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS . En el cas d’obtenir la Targeta regal en un establiment adherit, aquesta només serà vàlida en el mateix establiment. En el cas de ser obtinguda a través d’UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS o en qualsevol de les seves promocions, aquesta serà vàlida en tots els establiments adherits al sistema, que es podran consultar a www.gaudimreus.cat.

Els productes comprats amb la Targeta regal estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

La validesa de la Targeta regal serà de tres (3) mesos a partir de la seva activació en qualsevol dels establiments adherits.

Per obtenir la Targeta regal no és necessari facilitar dades de caràcter personal de cap tipus. La Targeta regal és un document al portador, sense personalitzar ni identificar el titular, i la responsabilitat del seu ús és exclusivament de la persona que l’utilitzi. En cas de robatori, pèrdua o deteriorament de la Targeta regal, aquesta no serà substituïda ni el seu saldo reemborsat per UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS ni per cap dels comerços adherits.

QUARTA: PROMOCIONS

A través de la Targeta Gaudim Reus , els seus titulars es podran beneficiar de les promocions que es vagin creant i que li seran comunicades pels canals que UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS i els comerços adherits creguin més convenients prèviament autoritzats pels propis titulars. Tota la informació sobre les promocions de la Targeta Gaudim Reus  es podran consultar a www.gaudimreus.cat.

CINQUENA: PROTECCIÓ DE DADES

Amb la informació que li proporcionarem a continuació, de conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

On van les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti suposen un consentiment exprés per ser tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat d’UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS (des d'ara UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS ) CIF: G43044569 i domicili a C/ Boule, 2, 43201 Reus (Tarragona), email: info@gaudimreus.cat, com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, regulat en aquestes condicions d’ús i funcionament.

Amb l’alta del sistema de fidelització conegut com TARGETA GAUDIM REUS, les dades seran també incorporades als fitxers dels comerços adherits al sistema de fidelització, exclusivament on faci ús de la targeta com a client, com a objectiu i essència de la Targeta Gaudim Reus.

Per què es tracten les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti suposen un consentiment exprés per a les gestions administratives i comercials pròpies de l'ús dels serveis, productes i promocions del sistema de fidelització propis o de comerciants adherits a la Targeta Gaudim Reus, llevat que ens manifesti el contrari.

La finalitat de la Targeta Gaudim Reus es la d’obtenir euros virtuals en les compres de productes i serveis, el seu canvi per descomptes, així com, la comunicació directa als titulars de la Targeta Gaudim Reus d’ofertes, promocions i informació relacionada amb UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS els comerços i serveis adherits.

El tractament inclou l'anàlisi, l’estadística i la formació de perfils del clients fidelitzats. Tanmateix es podrà fer ús i publicació de la imatge individual o en grup, que pugui ser captada, en qualsevol suport, en relació a les activitats en les que participi el titular de la targeta.

Quines dades precisem?
Les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori, i omplir-los suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquesta política de privacitat.

Les dades que es poden tractar dels usuaris donats d’alta a la Targeta Gaudim Reus són:

  • Identificatives
  • Imatges
  • Estat civil
  • Estat laboral
  • Núm. de fills
  • Contacte
  • Consum y preferències de compres.
  • Comerços on s’utilitza la targeta Gaudim Reus.
L'usuari que faciliti dades de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitats.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament. Les dades personals del representant legal, seran tractades de la mateixa manera i amb la mateixa finalitat que les dels Usuaris, i se li aplicarà la mateixa política de privacitat.

Temps de conservació de les dades

Les dades seran conservades i tractades fins que vostè ens sol·liciti la seva cancel·lació o sol·liciti la baixa de la Targeta Gaudim Reus, i com a mínim, pel temps que vingui imposat per imperatius legals vigents a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS i als comerciant adherits cessionaris legals de les dades.

Cessió i accés de dades per tercers

Les dades del titular de la targeta Gaudim Reus seran comunicades als comerços adherits on es faci ús de la mateixa Targeta Gaudim Reus clients d’UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS per l’usuari titular, com a legítims co-responsables del fitxer.

En el cas de formularis d’alta del sistema de fidelització, per al compliment i assoliment dels serveis, s’ha de tenir present que l’objectiu de la Targeta Gaudim Reus és que pugui ser utilitzada en tots els comerços adherits al sistema de fidelització i per això el titular de la Targeta autoritza necessària i expressament a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS a que les dades contingudes en la sol·licitud i totes aquelles que s’obtinguin en el desenvolupament normal d’aquest sistema, siguin cedides tan sols als comerços adherits on es faci ús de la Targeta Gaudim Reus, amb la mateixa finalitat d’obtenir euros virtuals en les compres de productes i serveis, el seu canvi per descomptes, així com, la comunicació directa als titulars de la Targeta Gaudim Reus d’ofertes, promocions i informació relacionada amb els comerços i serveis adherits.

UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS no es fa responsable de l'ús que aquests comerços adherits facin.

Quina és la base legal del tractament?

En la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats aquí expressades i com a requisit legal necessari, l’alta a la Targeta Gaudim Reus és una acció positiva i inequívoca que consent el tractament per UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS i el comerç adherit on es faci ús de la targeta pel titular enregistrat.

Quins drets i obligacions tens davant aquest tractament de dades?

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte a les seves dades personals, dirigint una comunicació a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS mitjançant un escrit al carrer a C/ Boule, 2, 43201 Reus (Tarragona)acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta de la targeta, o mitjançant un correu electrònic a info@gaudimreus.cat.

Així mateix, us recordem que conforme al Reglament EU 2016/679, vostè té dret a reclamar per qualsevol incompliment legal davant les autoritats de control de protecció de dades.

Dades Actualitzades - És responsabilitat de l'usuari que vol registrar-se a la targeta Gaudim Reus facilitar totes les dades actualitzades que es requereixin com a obligatòries per a l'ús i gaudi dels serveis i productes oferts. Les dades i la informació proporcionades es suposaran com certes, veraces i actuals, i és responsabilitat de l'usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS mitjançant un correu electrònic a info@gaudimreus.cat, per correu convencional a UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS o a qualsevol dels establiments adherits. En tot moment, UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS i els comerciants adherits donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.
Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

Oposició a la Publicitat - En el cas que el titular de la Targeta Gaudim Reus  desitgi oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes, promocions i informació d’un comerç específic, podrà exercitar aquest dret d’oposició concret dirigint-se directament al comerç del que no vol rebre comunicacions, o a l’UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS mitjançant un escrit al carrer Boule, 2, 43201 Reus (Tarragona)acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport indicant el nom del comerç, o directament a través de les opcions de baixa automatitzades que apareixeran en els emails publicitaris que el titular de la Targeta Gaudim Reus pugui rebre, així com accedint a l’àrea privada d’aquesta Web i clicant les caselles corresponent de no recepció de publicitat; tot això sense efectes retroactius sobre l'anterior tractament i cessió de dades a tercers, i sense detriment de les obligacions i conseqüències legals que d'això es derivin dels responsables dels fitxers.

Seguretat i confidencialitat

UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS tractarà les dades amb la màxima confidencialitat i guardarà secret professional respecte tots ells, obligant-se a no comunicar-les a tercers no autoritzats sense el consentiment respectiu, ni tan sols per a la seva conservació, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les relacions comercials amb l'Usuari; tot això de conformitat amb la normativa vigent, i adoptant les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es tracten, i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, el cost de l'aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat al què estan exposats i que comporta el tractament per als drets i llibertats de les persones físiques.

SISENA: LÍMIT DE RESPONSABILITAT

UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS no serà responsable de l’ús que el titular faci de la Targeta Gaudim Reus  o en el seu cas el portador de la Targeta regal, com tampoc ho serà dels possibles danys i perjudicis derivats de l’ús que en puguin fer el titular i/o el portador, excepte aquelles conseqüències que siguin producte directe d’una actuació negligent o dolosa de l’operativa de la Targeta Gaudim Reus  o de la Targeta Regal, com podria ser a tall d’exemple, la no computació informàtica correcta dels euros virtuals. En aquest cas, la responsabilitat d’UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS es limitarà al valor econòmic dels euros virtuals que el titular tingui acumulats en el moment de la incidència, dany o perjudici.

En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent. En tots aquests casos, la responsabilitat d’UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS es limita a esmenar l'error quan el titular de la Targeta Gaudim Reus  acrediti de manera fefaent que el comerç ha reconegut i esmenat l’anomalia.

UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS en cap cas serà responsable de les transaccions comercials ni de l’assignació dels euros virtuals que es produeixin entre els comerços adherits i els titulars de la Targeta Gaudim Reus  o en el seu cas, el portador de la Targeta regal.

UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS es reserva el dret a retirar, cancel·lar i/o exigir les responsabilitats pertinents al client que faci un ús indegut o fraudulent de la Targeta Gaudim Reus  o que incompleixi aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

SETENA: ALTRES DISPOSICIONS

Les presents bases podran ser consultades a www.gaudimreus.cat. UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS podrà modificar les condicions general d’ús i funcionament de la Targeta Gaudim Reus  o de la Targeta Regal. Aquests canvis es notificaran a través de la pàgina web o els canals que UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS determini amb previ avís d’un (1) mes, data a partir de la qual seran efectius i no generaran cap tipus de responsabilitat per UNIÓ DE BOTIGUERS DE REUS. La continuïtat en l’ús de les targetes implicarà l’acceptació de les modificacions realitzades.

VUITENA: JURISDICCIÓ

Per la resolució de les controvèrsies que es plantegin en relació amb aquest contracte i l’ús de la targeta, les parts es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.